اطلاعات فردی
  • تاریخ تولد:
    • پنجشنبه ۸ شهريور ۱۳۵۸
  • تحصیلات:
    • آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
    • پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
    • پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: الهام ایمانی, فاطمه نقی زاده, مهین عسکرنیا, نینا حاجی زاده
کلیدواژه ها :
: 12238
: 6
: 0
ایندکس شده در :

  بررسی نظرات دانشجويان پرستاری در مورد معيارها و ويژگي­های يک مربی بالينی ايده ال

 

  زهرا خاد می [1] ، ال ها م ايمانی [2] ، فاطمه نقی زاده [3] ، مهين عسکرنيا [4] ، نينا حاجی زاده [5]

 

  تاريخ دريافت 8/12/88 تاريخ پذيرش 15/1/89

 

  چکيده

  پيش زمينه و هدف: در تکنولوژی آموزشی، محور فرآيند تدريس، دانشجو مي­باشد و استاد به­عنوان راهنما نقش تعيين کنند­های در هدايت فرآيند يادگيری دارد. هدف از اين مطالعه بررسی نظرات دانشجويان پرستاری درمورد معيار­ها و ويژگي­های يک مربی بالينی ايد­هال مي­باشد.

  مواد و روش­ها : مطالعه حاضر يک پژوهش توصيفی - مقطعی است که با استفاده از نظرات 91دانشجوی پرستاری انجام گرديد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش­نامه­ای بود که ويژگي­های مربی بالينی را در سه حيطه ويژگي­های فردی، روش اداره کارآموزی و روش ارزشيابی بررسی مي­کرد. داده­ها با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی تجزيه و تحليل شدند.

  يِافته­ها : درحيطه ويژگي­های فردی مربی، بيشترين نظر موافق دانشجويان (7/91درصد) برويژگي­هايی از قبيل: احترام گذاشتن به دانشجو، توانايی برقراری ارتباط با دانشجويان، داشتن تجربه کافی، شيوه بيان خوب و مسلط و ظاهر مرتب و آراسته بود. درحيطه روش اداره کارآموزی بيشترين نظر موافق (43/86درصد) برتوانايی پاسخگويی به سوالات کارآموزان، تلاش جهت کسب مهارت­های عملی دانشجو، اهميت دادن به فهم مطالب توسط کارآموزان، عدم تبعيض­گذاشتن بين دانشجويان مذکرومونث و داشتن اطلاعات علمی طبق جديدترين منابع بود. درحيطه روش ارزشيابی مهم­ترين ويژگی يک مربی خوب، رعايت عدالت درارزيابی دانشجويان، بيان شيوه ارزشيابی درآغاز کارآموزی و ارزشيابی دانشجويان طبق روشی که در آغاز کارآموزی ذکر شده است با (66/81درصد) نظر موافق بود.

  بحث و نتيجه­گيری : بررسی ويژگي­های يک مربی خوب از ديدگاه دانشجويان باعث مي­شود ما خود را از ديدگاه ديگران بسنجيم و عملکرد خود را ارزيابی نموده و بکوشيم که خود را کامل نماييم و با ارائه برنامه مناسب و تنظيم فعاليت­های تدريس، درست عمل نماييم.

  کليد واژه­ها: نظرات، دانشجو، پرستاری، معيار، مربی بالينی

 

  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامايی اروميه، دوره هشتم، شماره دوم، تابستان 1389،ص 68-61

  آدرس مکاتبه : بندرعباس، گلشهر جنوبی، بلوار رسالت جنوبی، دانشکده پرستاری و مامايی کد پستی: 7916839319

  تلفن : 6666367 همراه: 09179397802 فاکس: 6670724

  Email : eimani@hums.ac.ir

 

   1 کارشناس ارشد مديريت پرستاری و عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  2 کارشناس ارشد آموزش پرستاری (داخلی و جراحی)، عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (نويسنده مسئول)

  3 کارشناس پرستاری و مربی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  4 کارشناس پرستاری و مربی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  5 کارشناس پرستاری و مربی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

نویسندگان: نینا حاجی زاده, زهرا خادمی, فاطمه نقی زاده
کلیدواژه ها :
: 8251
: 4
: 0
ایندکس شده در :
انفارکتوس ميوکارد و دخانيات: خطر بروز ديس ريتمی های قلبی و اختلالات هدايتی قلبالهام ايمانی ، نينا حاجی زاده ، زهرا خادمی ، فاطمه نقی زاده تاريخ دريافت: 15/5/88 تاريخ پذيرش: 25/7/88چکيدهپيش زمينه و هدف: مصرف دخانيات با فرايندهای مختلف بر بروز انفارکتوس ميوکارد و عوارض آن مؤثر است. برخی از اين تغييرات شامل افزايش فشار خون و ضربان قلب و افزايش انقباض عروق است. هدف از اين پژوهش تعيين ارتباط بين مصرف دخانيات و ديس ريتمی های قلبی در بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد است.مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعی تعداد 40 بيمار مصرف کننده سيگار، 40 بيمار مصرف کننده قليان و تنباکو و 40 بيمار که دخانيات مصرف نمی نمودند و مبتلا به انفارکتوس حاد ميوکارد بودند، با روش نمونه گيری تصادفی انتخاب و از نظر ابتلا به ديس ريتمی های قلبی و اختلالات هدايتی قلب مورد مقايسه قرار گرفتند. يافته ها: در افراد سيگاری ميزان بروز تاکی کاردی سينوسی 5/12 درصد، براديکاردی سينوسی 60 درصد، فيبريلاسيون دهليزی 5/17 درصد، PVC 45 درصد، RBBB 5/22 درصد و LBBB 5/37 درصد می باشد. در افراد مصرف کننده قليان و تنباکو شيوع تاکی کاردی سينوسی 5 درصد، براديکاردی سينوسی 35 درصد، فيبريلاسيون دهليزی 5 درصد ، PVC 5/47 درصد، RBBB 10 درصد و LBBB 5/42 درصد و در افرادی که دخانيات مصرف نمی نمودند شيوع تاکی کاردی سينوسی 5 درصد، براديکاردی سينوسی 45 درصد، فيبريلاسيون دهليزی 5/7 درصد، PVC 20 درصد، RBBB 5/7 درصد و LBBB 5/32 درصد برآورد شد. بحث و نتيجه گيری: سيگار کشيدن فعال زمينه بروز ديس ريتمی قلبی را فراهم آورده و سبب بروز مشکلات و عوارضی برای بيمار می شود. مطالعات بيشتر برای مقايسه ديس ريتمی قلبی بين افرادی که به طور فعال سيگار می کشند و افرادی که در معرض دود سيگار هستند توصيه می شود.کليد واژه ها: دخانيات ، ديس ريتمی های قلبی، اختلالات هدايتی قلب، انفارکتوس ميوکاردفصلنامه دانشکده پرستاری و مامايی اروميه، دوره هفتم، شماره چهارم، ص 202-198، زمستان 1388آدرس مکاتبه: بندر عباس گلشهر جنوبی بلوار رسالت جنوبی دانشکده پرستاری و مامايی کد پستی : 7916839319 ، تلفن: 09179397802Email: eimani@hums.ac.ir
نویسندگان: زهرا مشتاقعشق, طاهره علیحسینی, ژیلا عابد سعیدی, منیره جلوند(پاتولوپیست)
کلیدواژه ها :
: 11632
: 73
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: بخش مراقبتهای ويژه يکی از بخشهای پر استرس برای بيماران میباشد و استرس سبب ايجاد تغييراتی در شاخصهای فيزيولوژيک بيماران میگردد. بنابراين استفاده از يک روش کم هزينه و آرام بخش جهت پايدار نگهداشتن شاخصهای فيزيولوژيک ضروری است. هدف از اين پژوهش تعيين تأثير ماساژ پاها بر شاخصهای فيزيولوژيک شامل نبض، تنفس، فشار متوسط شريانی، درجه حرارت و اشباع اکسيژن شريانی میباشد.روش بررسی: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربی از نوع کارآزمايی بالينی با اندازهگيریهای مکرر است که در آن 46 نفر از بيماران بستری در بخش ICU بيمارستان شهدای تجريش مورد بررسی قرار گرفتند. شاخصهای فيزيولوژيک بيماران در روزهای دوم، سوم و چهارم بستری در بخش ICU ، 10 دقيقه قبل و 10 دقيقه و 30 دقيقه بعداز ماساژ استروک پاها کنترل گرديد. دادهها با استفاده از آزمون آناليز واريانس با اندازهگيریهای مکرر مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفتند.نتايج: يافتهها نشان داد که پس از 5 دقيقه ماساژ پاها بطور معنیداری تعداد نبض، تعداد تنفس و فشار متوسط شريانی کاهش (001/0P<) و درصد اشباع اکسيژن شريانی افزايش میيابد (001/0P<). در مورد درجه حرارت با اينکه کاهش درجه حرارت بعد از ماساژ معنیدار بود، اما تغييرات حاصله بسيار کم بوده و از نظر بالينی میتوان گفت درجه حرارت بيماران تقريباً ثابت مانده است.نتيجهگيری: يافتهها فعاليت پاراسمپاتيکی بدنبال ماساژ پا را نشان میدهند که باعث تغيير در پاسخهای فيزيولوژيک، ايجاد احساس آرامش و کاهش اضطراب بيماران می گردد. بدين ترتيب میتوان با استفاده از يک روش ساده، کم هزينه و غيرتهاجمی از اضطراب بيماران در بخش مراقبتهای ويژه کاست و سبب پايدار نگهداشتن شاخصهای فيزيولوژيک و کاهش عوارض ناشی از بالا بودن علايم حياتی شد.
: 6736
: 61
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه : عوامل تنش زاي موجود در بخش مراقبت هاي ويژه سبب ايجاد تغييراتي در تنفس ، متابوليسم و مصرف اكسيژن مي شوند. كنترل وضعيت اكسيژناسيون امري بسيار مهم در بيماران بستري در بخش I.C.U مي باشد و در مقالات متعدد بر استفاده از درمانهاي مكمل جهت ايجاد آرامش در بيماران تأكيد شده است . هدف از اين مطالعه تعيين تأثير ماساژ پاها بر درصد اشباع اكسيژن شرياني بيماران مبتلا به سكته مغزي بستري در بخش I.C.U بيمارستان شهداي تجريش بوده است. روش بررسي: اين پژوهش به صورت نيمه تجربي بر روي 46 بيمار مبتلا به سكته مغزي انجام شد. نمونه ها به صورت غير تصادفي و در دسترس انتخاب شدند هر بيمار در سه روز متوالي ، هر بار 5 دقيقه تحت ماساژ هر دو پا از ناحيه مچ تا انگشتان قرار گرفت . درصد اشباع اكسيژن شرياني 10 دقيقه قبل و 10 دقيقه و 30 دقيقه بعد از ماساژ اندازه گيري شد . ابزار گردآوري داده ها شامل يك فرم ثبت اطلاعات و يك پالسي اكسي متري بود كه قبل از شروع كار كاليبره گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS استفاده گرديد. نتايج: تجزيه و تحليل داده ها نشان داد درصد اشباع اكسيژن شرياني در زمان 10 دقيقه بعد از ماساژ بيشتر از 10 دقيقه قبل و در زمان 30 دقيقه بعد از ماساژ پا بيشتر از 10 دقيقه قبل و 10 دقيقه بعد از ماساژ بوده است0.001) p