اطلاعات فردی
  • تاریخ تولد:
    • پنجشنبه ۸ شهريور ۱۳۵۸
  • تحصیلات:
    • آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
    • پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
    • پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: الهام ایمانی, فاطمه نقی زاده, مهین عسکرنیا, نینا حاجی زاده
کلیدواژه ها :
: 13585
: 6
: 0
ایندکس شده در :

  بررسی نظرات دانشجويان پرستاری در مورد معيارها و ويژگي­های يک مربی بالينی ايده ال

 

  زهرا خاد می [1] ، ال ها م ايمانی [2] ، فاطمه نقی زاده [3] ، مهين عسکرنيا [4] ، نينا حاجی زاده [5]

 

  تاريخ دريافت 8/12/88 تاريخ پذيرش 15/1/89

 

  چکيده

  پيش زمينه و هدف: در تکنولوژی آموزشی، محور فرآيند تدريس، دانشجو مي­باشد و استاد به­عنوان راهنما نقش تعيين کنند­های در هدايت فرآيند يادگيری دارد. هدف از اين مطالعه بررسی نظرات دانشجويان پرستاری درمورد معيار­ها و ويژگي­های يک مربی بالينی ايد­هال مي­باشد.

  مواد و روش­ها : مطالعه حاضر يک پژوهش توصيفی - مقطعی است که با استفاده از نظرات 91دانشجوی پرستاری انجام گرديد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش­نامه­ای بود که ويژگي­های مربی بالينی را در سه حيطه ويژگي­های فردی، روش اداره کارآموزی و روش ارزشيابی بررسی مي­کرد. داده­ها با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی تجزيه و تحليل شدند.

  يِافته­ها : درحيطه ويژگي­های فردی مربی، بيشترين نظر موافق دانشجويان (7/91درصد) برويژگي­هايی از قبيل: احترام گذاشتن به دانشجو، توانايی برقراری ارتباط با دانشجويان، داشتن تجربه کافی، شيوه بيان خوب و مسلط و ظاهر مرتب و آراسته بود. درحيطه روش اداره کارآموزی بيشترين نظر موافق (43/86درصد) برتوانايی پاسخگويی به سوالات کارآموزان، تلاش جهت کسب مهارت­های عملی دانشجو، اهميت دادن به فهم مطالب توسط کارآموزان، عدم تبعيض­گذاشتن بين دانشجويان مذکرومونث و داشتن اطلاعات علمی طبق جديدترين منابع بود. درحيطه روش ارزشيابی مهم­ترين ويژگی يک مربی خوب، رعايت عدالت درارزيابی دانشجويان، بيان شيوه ارزشيابی درآغاز کارآموزی و ارزشيابی دانشجويان طبق روشی که در آغاز کارآموزی ذکر شده است با (66/81درصد) نظر موافق بود.

  بحث و نتيجه­گيری : بررسی ويژگي­های يک مربی خوب از ديدگاه دانشجويان باعث مي­شود ما خود را از ديدگاه ديگران بسنجيم و عملکرد خود را ارزيابی نموده و بکوشيم که خود را کامل نماييم و با ارائه برنامه مناسب و تنظيم فعاليت­های تدريس، درست عمل نماييم.

  کليد واژه­ها: نظرات، دانشجو، پرستاری، معيار، مربی بالينی

 

  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامايی اروميه، دوره هشتم، شماره دوم، تابستان 1389،ص 68-61

  آدرس مکاتبه : بندرعباس، گلشهر جنوبی، بلوار رسالت جنوبی، دانشکده پرستاری و مامايی کد پستی: 7916839319

  تلفن : 6666367 همراه: 09179397802 فاکس: 6670724

  Email : eimani@hums.ac.ir

 

   1 کارشناس ارشد مديريت پرستاری و عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  2 کارشناس ارشد آموزش پرستاری (داخلی و جراحی)، عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (نويسنده مسئول)

  3 کارشناس پرستاری و مربی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  4 کارشناس پرستاری و مربی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  5 کارشناس پرستاری و مربی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

نویسندگان: نینا حاجی زاده, زهرا خادمی, فاطمه نقی زاده
کلیدواژه ها :
: 9036
: 4
: 0
ایندکس شده در :
انفارکتوس ميوکارد و دخانيات: خطر بروز ديس ريتمی های قلبی و اختلالات هدايتی قلبالهام ايمانی ، نينا حاجی زاده ، زهرا خادمی ، فاطمه نقی زاده تاريخ دريافت: 15/5/88 تاريخ پذيرش: 25/7/88چکيدهپيش زمينه و هدف: مصرف دخانيات با فرايندهای مختلف بر بروز انفارکتوس ميوکارد و عوارض آن مؤثر است. برخی از اين تغييرات شامل افزايش فشار خون و ضربان قلب و افزايش انقباض عروق است. هدف از اين پژوهش تعيين ارتباط بين مصرف دخانيات و ديس ريتمی های قلبی در بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد است.مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعی تعداد 40 بيمار مصرف کننده سيگار، 40 بيمار مصرف کننده قليان و تنباکو و 40 بيمار که دخانيات مصرف نمی نمودند و مبتلا به انفارکتوس حاد ميوکارد بودند، با روش نمونه گيری تصادفی انتخاب و از نظر ابتلا به ديس ريتمی های قلبی و اختلالات هدايتی قلب مورد مقايسه قرار گرفتند. يافته ها: در افراد سيگاری ميزان بروز تاکی کاردی سينوسی 5/12 درصد، براديکاردی سينوسی 60 درصد، فيبريلاسيون دهليزی 5/17 درصد، PVC 45 درصد، RBBB 5/22 درصد و LBBB 5/37 درصد می باشد. در افراد مصرف کننده قليان و تنباکو شيوع تاکی کاردی سينوسی 5 درصد، براديکاردی سينوسی 35 درصد، فيبريلاسيون دهليزی 5 درصد ، PVC 5/47 درصد، RBBB 10 درصد و LBBB 5/42 درصد و در افرادی که دخانيات مصرف نمی نمودند شيوع تاکی کاردی سينوسی 5 درصد، براديکاردی سينوسی 45 درصد، فيبريلاسيون دهليزی 5/7 درصد، PVC 20 درصد، RBBB 5/7 درصد و LBBB 5/32 درصد برآورد شد. بحث و نتيجه گيری: سيگار کشيدن فعال زمينه بروز ديس ريتمی قلبی را فراهم آورده و سبب بروز مشکلات و عوارضی برای بيمار می شود. مطالعات بيشتر برای مقايسه ديس ريتمی قلبی بين افرادی که به طور فعال سيگار می کشند و افرادی که در معرض دود سيگار هستند توصيه می شود.کليد واژه ها: دخانيات ، ديس ريتمی های قلبی، اختلالات هدايتی قلب، انفارکتوس ميوکاردفصلنامه دانشکده پرستاری و مامايی اروميه، دوره هفتم، شماره چهارم، ص 202-198، زمستان 1388آدرس مکاتبه: بندر عباس گلشهر جنوبی بلوار رسالت جنوبی دانشکده پرستاری و مامايی کد پستی : 7916839319 ، تلفن: 09179397802Email: eimani@hums.ac.ir